ide kell egy név
Az RMDSz tizenöt éve a sajtó tükrében
 

találatszám: 51 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51

Intézménymutató: EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

2001. január 19.

Budapesten a MÁÉRT ülésén véglegesítették a kedvezménytörvény tervezetének szövegét. A decemberben javasolt módosításokat a jogászok beépítették a tervezetbe, azt kellett a mostani ülésen egyeztetni és elfogadni. [BN, jan. 19.]

A képviselőház – a PRM képviselőinek távollétében – megszavazta a helyi közigazgatási törvényt. Mivel ez nem egyezik a szenátusban elfogadott változattal, a végleges szavazás előtt még egyeztetni kell. [Szabadság, jan. 19.]

Tonk Sándor elmondta: szerződést kötöttek a PKE-vel, hogy az EMTE törvényes elismerése után a két egyetem egyesülni fog valamilyen formában. [Szabadság, jan. 19.]

2001. március 20.

A kormány megkezdte a költségvetés tervezetének vitáját; 25-27%-os inflációt, 4-4,5%-os gazdasági növekedést terveznek és 4-500 millió $ privatizációs bevételre számítanak. [Szabadság, márc. 20.] (→ 2001.03.27)

Az orsz. akkreditációs biz. újabb 20 szak működését hagyta jóvá, tk. az angol szakot a PKE-n. Nem tárgyalták az EMTE kérvényét. [Szabadság, márc. 20.]

Sabin Gherman párttá kívánja alakítani az Erdély–Bánság Ligát. „Be fogjuk bizonyítani, hogy Erdély a románok, magyarok vagy a németek nélkül nem igazi Erdély, hanem csak egy provincia.” [Népújság, márc. 20.]

Adrian Năstase szerint be kell szüntetni a CNSAS tevékenységét. A ro. pártok cinkos csendben maradtak a kijelentés hallatán. Az a tény, hogy a kormányfő tanácsosa a Securitate tisztje volt, nem váltott ki botrányt. [HN, márc. 20.]

2001. április 9.

Kolozsvárott ünnepélyesen fölavatták az EMTE kutatóintézetét, melynek az a feladata, hogy szakembereket biztosítson a leendő felsőfokú tanintézet számára. [Népújság, ápr. 9.]

A Maros megyei Kereskedelmi és Iparkamara per útján megszerezte a volt M. Kir. Iparkamara épületét, s a benne székelő szerkesztőségeket (Látó, Vatra, MÚRE irodája) összezsúfolta egy helyiségbe. [RMSz, ápr. 9.]

2001. május 8.

Az akkreditációs biz. döntése nyomán ősztől beindulhat az EMTE csíkszeredai részlege. Az első szakok: vidékfejlesztés, könyvelés, gazdasági informatika. [Szabadság, máj. 8.; Krónika, máj. 8.]

A ro. pártok (PDSR, PD, PSDR) is részt vettek az európai szocdem pártok berlini kongresszusán. Az, hogy a PSDR mellett a PDSR is részt vett a kongresszuson, mintegy előrevetíti az esedékes fúziót. [Szabadság, máj. 8.] (→ 2001.06.16)

Világszerte 19 m. kulturális központ működik, a legfontosabb intézmények a Collegium Hungaricum nevet viselik, s 1920-ban vagy röviddel azután alakultak Európa nagyvárosaiban (pl. Bécs, Róma). Az 1990 után megnyílt bukaresti központ igen népszerű, a ro. sajtó gyakran ír a rendezvényekről. [UH, máj. 8.]

2001. május 10.

Max van der Stoelt, az EBESz leköszönő főbiztosát fogadta Markó Béla; a megbeszélésen a kurrens problémákat tárgyalták meg (státustörvény, az EMTE akkreditációjának sikere, helyi közigazgatási törvény). [Szabadság, máj. 10.]

Ilie Ilaşcu átvette a parlamenti igazolványt és beköltözött a kormány által felajánlott lakásba. [Szabadság, máj. 10.] (→ 2001.05.07)

Lányi Szabolcs versenyvizsgán nyerte el az EMTE csíkszeredai karának dékáni tisztségét. Úgy látja: neves szakembereket kell idecsábítani az országból és kölföldről, akik helyi fiatal szakemberekből nevelnek oktatókat, kutatókat. [HN, máj. 10.]

A felperes Timpress Rt. pert nyert a temesvári Heti Új Szó ellen, így továbbra sem sikerült visszaszerezni a temesvári magyarság pénzén épített Magyar Házat. [Krónika, máj. 10.] (→ 2001.10.19)

Csíkszeredában kárpát-medencei családpolitikai fórumot szervezett az RMKdM. Neves előadókat hívtak az utódállamokból, akik a világszerte érzékelhető családpolitikai válság leküzdéséről tanácskoztak. [Népújság, máj. 10., máj. 15., máj. 22.]

2001. május 30.

Formai hibák miatt elutasították az EMTE marosvásárhelyi karán az informatika szak beindítását. [Népújság, máj. 30.] (→ 2001.06.20)

Patrubány Miklós elítélő hangú nyílt levelet intézett Tőkés Lászlóhoz, aki nem tartotta meg beszámolóját az MVSz legutóbbi ülésén (→ 2001.05.14). [Szabadság, máj. 30.]

A Transylvania Trust Alapítvány és az angliai Történeti Épület-felújítási Intézet által finanszírozott szakmunkásképző kollégium Bonchidára költözik, hogy a Bánffy kastély felújítását végezze. [Szabadság, máj. 30., jún. 18.]

Marosvásárhelyen 10. alkalommal tartják meg a Bárdos Lajos–Nagy István Kórusfesztivált. [Népújság, máj. 30.]

2001. június 8.

Megalakult az EMTE ideiglenes szenátusa: Tonk Sándor (rektor), Tánczos Vilmos (prorektor), Marton József (tud. titkár). Az ideiglenes szenátus tagjai: az alapítvány tagjai és Kovács Béla (PKE), Lányi Szabolcs, Hollanda Dénes. [Szabadság, jún. 8.]

A parlament kulturális bizottsága nem fogadta el az RTV éves jelentését, noha az elmúlt időben az RTV megszabadult az adósságaitól és nyereségessé vált. [Szabadság, jún. 8.]

Ro. 5-ször nagyobb összeggel támogatja Moldovát, mint 2000-ben. [RMSz, jún. 8.]

Egy brit befektető társaság 5,8 millió $-t fizetett az Infopress Rt. 80%-os részvénycsomagjáért. A székelyudvarhelyi nyomda a körzet legjobban működő vállalkozása, a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően húzóágazattá vált. [RMSz, jún. 8.]

2001. június 20.

Az Akkreditációs Biz. jóváhagyta az EMTE ideiglenes működési engedélyét – még a formai hibák miatt elutasított szakét is (→ 2001.05.30) –, amelyet kormányhatározattal kell majd megerősíteni. [Szabadság, jún. 20.]

Adrian Năstase kolozsvári látogatása során Gh. Funarnak üzent, amikor arra figyelmeztetett: egy gerillaövezetben senki sem fektet be; a polgármester makacssága miatt a város lakói szenvednek. [Szabadság, jún. 20.]

Markó Béla üdvözölte a státustörvény elfogadását, ugyanakkor nehezményezi, hogy a vezető ro. pol. erők képviselői mesterségesen fölnagyították a törvény jelentőségét. [Táj., jún. 20.]

Az RMGE szakemberek képzését indítványozta a faluturizmusban; a Dutka Edit által kidolgozott program alapján 6 hónapos tanfolyamon vesznek részt a jelentkezők. A tanügymin. elismerte ezt az oktatási formát és láttamozza az oklevelet. [Népújság, jún. 20.]

2001. július 3.

Az akkreditációs biz. újabb 5 szakot engedélyezett az EMTE számára és arról is döntött, hogy az erdélyi m. egyetem hivatalos neve Sapientia Egyetem legyen. [Ennek ellenére az EMTE név is megmaradt a közhasználatban.] [Krónika, júl. 3.]

Nem lenne túlságosan konstruktív, ha az ET közvetítene a státustörvény ügyében, ezért lord Russel-Johnston arra kéri a feleket, hogy közvetlen tárgyalások útján oldják meg a felmerült vitás kérdéseket. [Szabadság, júl. 3.]

Az EPP pol. biz. felhívta a ro. kormány figyelmét, hogy szüntesse meg a visszaéléseket és tartsa be a jogállamiság elveit – jelentette be Victor Ciorbea, aki részt vett az EPP brüsszeli ülésén. [Szabadság, júl. 3.]

Moldovában általános fölháborodást keltett, hogy a komm. hatalom azt javasolta: az iskolákban ezentúl Ro. történelme helyett Moldova történetét tanítsák. [Szabadság, júl. 3.]

2001. július 4.

Tonk Sándor ismertette az EMTE ősztől induló karainak struktúráját, a jóváhagyott helyek számát. Csíkszeredában 5, Marosvásárhelyen pedig 4 szakon indítanak 20-25 fős csoportokat. [Szabadság, júl. 4.]

2001. július 7.

Andrei Marga lemondott a PNTCD elnöki posztjáról, de nem vonul vissza a politikai élettől. [Szabadság, júl. 7.]

Balázs Lajos, az EMTE csíkszeredai tanára a ro.–angol szak szükségességéről beszélt. Az idehelyezett romántanárok zöme 1990 után hazaköltözött az Ókirályságba (ők az ún. elüldözöttek), helyüket szakképesítés nélküli tanárok töltik be. A 3 székely megyében 445 ro. nyelvtanári állás nincs betöltve. [RMSz, júl. 7.] (→ 2001.07.24)

A KREK közgyűlésének nyilatkozata az általános iskolát végzők gyenge ro.-tudását kifogásolta, ennek oka, hogy a ro. nyelvet nem sajátos módszertan szerint tanítják a diákoknak. A rossz tanulmányi eredmények (a partiumi részeken 50%-os a bukás átlaga) miatt sok m. gyermek az ország elhagyására kényszerül. Mindezt akár burkolt etnikai tisztogatásnak is lehet nevezni. [RMSz, júl. 7.]

Szatmárnémetiben a tanácsosok megszavazták, hogy a helynévtáblák és egyéb közérdekű feliratok 3 nyelvűek legyenek, noha a németség aránya nem éri el a 20%-ot. [Krónika, júl. 7.]

2001. július 24.

Az EMTE csíkszeredai karára a meghirdetett 175 helyre 487-en jelentkeztek, a legtöbben a vidékfejlesztési szakra. – Marosvásárhelyen kisebb arányú a túljelentkezés: a 130 helyre 290 jelentkeztek. [Szabadság, júl. 24., júl. 27.]

A köv. tanévben is probléma lesz a szakképzett romántanárok hiánya Hargita megyében. A 100 meghirdetett helyre csupán ketten jelentkeztek. [RMSz, júl. 24.] (→ 2001.07.07)

Gyimesbükkön, Deáky András tanár panziójában, nyári táborra gyűlt 12 csángó gyerek, akikkel tanárok foglalkoznak. Deáky a csángó-ügy egyik leglelkesebb apostola. [EN, júl. 24.]

2001. szeptember 14.

Remélhetőleg határidőre befejeződik a csíkszeredai Hargita Szálló átalakítása, s októbertől helyet adhat az EMTE helyi karainak. [Krónika, szept. 14.]

A ro. kormány sürgősségi rendeletet hozott a szerény jövedelmű családok iskoláskorú gyermekeinek a megsegítésére. Temes megyében mintegy 20 ezer az igénylők száma. [NyJ, szept. 14.]

Nem sikerült beindítani Felsőbányán a m. ny. autószerelő szakosztályt; az előzetes közvélemény-kutatás szerint szükség van rá, támogató aláírások is gyűltek, de a beiratkozásnál csak egyetlen diák jelentkezett. [RMSz, szept. 14.]

Drámai a helyzet a m. ny. iskolákban: a tanárok kénytelenek diktálni az anyagot, ui. nincsenek tankönyvek. A kis példányszámú tankönyveket olyan drágán nyomtatják, hogy azok megfizethetetlenek. [Háromszék, szept. 14.]

2001. szeptember 24.

Adrian Năstase telekonferenciáján fölhívta a prefektusok figyelmét a m. sajtó veszélyeire. Kollektív módon bélyegezte meg a teljes m. sajtót – demokráciában, a pol. csúcsairól ez nem szokás. [Krónika, szept. 24.] – A MÚRE értetlenül fogadta a vádaskodást: a kormányfőnek el kell fogadnia, hogy léteznek az övétől eltérő szempontok is. [HN, szept. 24.] (→ 2001.09.26)

A SzET kolozsvári ülésén a szövetségi elnök beszámolója az RMDSz és a kormánypárt közötti együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Markó kritizálta az RT-t: ahelyett, hogy ideológiai műhelyként működnének, puccsot terveznek. Csép Sándor a kormányfő nacionalista retorikája elleni fellépést sürgetett. Wanek Ferenc (Bolyai Társaság) szerint az RMDSz vezetőinek nem lenne szabad egyenlő mértékben kezelni a BBTE és az EMTE ügyét, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az önálló struktúra kialakítására az állami egyetemen. A SzET elnöke visszautasította Tőkés László vádjait, aki a Wesselényi Gimnázium ’újraállamosításával’ vádolta az RMDSz-t. [RMSz, szept. 24.; Szabadság, szept. 24.]

A Csíki Magánjavakat közel 10 ezer hektár erdős terület illeti meg, valamint több villa és épület. Az Igazgatótanács megválasztotta az új vezetőséget (Hajdú Gábor elnök; Garda Dezső alelnök; Ráduly Róbert jegyző), amely felszólította az érdekelteket, hogy akinek dokumentumai, információi vannak a visszaadandó vagyont illetően, azok forduljanak minél előbb a központi irodához. [RMSz, szept. 24.]

Hosszú adminisztrációs harc után sikerült fölavatni Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király szilágysomlyói szobrát (Lőrincz Lehel alkotása). [Krónika, szept. 24.]

3. alkalommal rendezte meg a Homo Ludens Alapítvány a Ro. M. Bábostalálkozót; 12 társulat előadásait tekinthette meg a kolozsvári közönség. [Krónika, szept. 24.]

2001. október 3.

A végső szavazáson a képviselőház elutasította a m. ny. állami egyetem létrehozásáról szóló, az RMDSz által benyújtott törvénytervezetet. Markó Béla ezt így kommentálta: „Sajnálatos, hogy 11 évvel a forradalom után nem ismerik el a m. kisebbség önálló állami egyetemhez való jogát.” [Szabadság, okt. 3.]

Többnapos rendezvény keretében nyitja meg az új tanévet az EMTE – jelentette be sajtóértekezleten az egyetem vezérkara. Az ünnepi rendezvény Kolozsvárott kezdődik, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának nyilványos ülésével, délután Marosvásárhelyen lesz a megnyitó; 4-én Nagyváradon nyitják meg a PKE tanévét (erre a rendezvényre Orbán Viktor is eljön), 5-én Csíkszeredában lesz ünnepség, ahova a ro. és m. tanügyminisztert is várják. Tonk Sándor szerint mindez azt jelenti, hogy a m. egyetem mindkét állam közös ügye. Az EMTE és a PKE karain 1100 diák hallgatja majd 200 tanár előadásait. [Szabadság, okt. 3.; RMSz, okt. 3.; Népújság, okt. 4.]

Szabó Tibor (HTMH) az MTI-nek elmondta: sem a m. kormány, sem a kormányzati szervek a törvény értelmében nem támogathatnak h. t. pártokat. E kijelentéssel arra a sajtóhírre reagált, miszerint a m. kormány különféle csatornákon finanszírozna különféle m. pol. platformokat. – Markó Béla a Mediafaxnak elmondta: nincs bizonyíték arra, hogy a Fidesz bárkit is anyagilag támogatna; a pol. támogatás „a pol. szimpátiának, ideológiai közelségnek és régi barátságoknak köszönhető”; arra kértük a Fideszt, hogy az RMDSz egészével alakítson ki közeli kapcsolatot, azt viszont nem tilthatjuk meg senkinek, hogy a szövetségen belüli csoportokkal rokonszenvezzen. [Szabadság, okt. 3.; RMSz, okt. 3.]

2001. október 4.

Az EMTE marosvásárhelyi tagozatának megnyitóján Pálinkás József m. okt. min. találkozott Markó Bélával; egyetértettek abban, hogy a m. kormány által nyújtott tanügyi támogatásnak az erdélyi m. diákok szülőföldön maradását kell szolgálnia. [Táj., okt. 4.] – Nagyváradon nagy erőfitogtatással vonultak ki a rendőrök, a város fölött helikopter körözött; a készültség Orbán Viktor látogatásának volt köszönhető. A tudósítás címe: Orbánt többen várták Nagyváradon, mint Iliescut Aradon. Orbán Viktor m. miniszterelnök vágta át a PKE avatószalagját. [NyJ, okt. 5.; RMSz, okt. 6., okt. 9.; BN, okt. 6.]

2001. október 22.

Markó Béla megerősítette az RMDSz álláspontját: Ro.-ban a státustörvénnyel kapcsolatos igények összegyűjtését a szövetség apparátusának kell elvégeznie, s ezt a tevékenységet egy – az RMDSz, az egyházak és a civil szervezetek képviselőiből álló – védnöki testületnek kell felügyelnie. [Szabadság, okt. 22.]

Sólyom László m. alkotmánybíró, a Velencei Bizottság tagja elmondta: a biz. ro. tagja, Valeriu Stoica rendkívül korrekt álláspontot képviselt a státustörvény vitáján. Az 5 raportőr főleg a francia iskolát képviselte, szemléletmódjukra rányomta bélyegét a nemzetállam-központúság. [Szabadság, okt. 22.] (→ 2001.07.10, 2001.10.19)

Az EMTE beindulása utáni helyzetről és az új okt. stratégiáról tanácskozott Kolozsvárott a SzET okt. szakbizottsága. A gyűlésen képviseltette magát tk. az RMPSz, Bolyai Társaság, EMTE, RoDoSz, OMDSz, IKA, EMKE. [Krónika, okt. 22.]

Nem tudják beindítani a Szent Kamill Otthont (→ 2001.10.08), mert a hatóságok nehezítik a hivatalos engedélyek kiadását. [Szabadság, okt. 22.]

Csíkszeredában tartotta közgyűlését a R. M. Népművészeti Szövetség. A tisztújítás eredményeként Szakál Gizellát választották elnökké. [HN, okt. 22.]

2001. november 28.

Az orsz. akkreditációs biz. jóváhagyta az EMTE marosvásárhelyi részlegén működő karok ideiglenes működési engedélyét. [Szabadság, nov. 28.]

Tőkés László Testvérharc vagy magyarral üttetni a magyart c. írásában rámutat, hogy a komm. visszarendeződés erőivel (értsd: PSD) szövetséges RMDSz ’nemzetidegen’ politikájának szenvedő alanyai között olyan vezető személyiségeket találunk, mint Király Károly, Szőcs Géza, Katona Ádám, Borsos Géza, Borbély Imre, Kincses Előd, Kolumbán Gábor, Toró T. Tibor, Szász Jenő. – A cikk néhány kitételére Markó Béla interjúban válaszolt. [RMSz, nov. 28.]

2002. február 21.

Ro.–m. üzleti fórumot tartottak Budapesten, ahol az ITDH ismertette a cég tevékenységét és szerepét. A szervezet Mo.-n 12 regionális irodát, az utódállamokban 10 képviseleti irodát működtet. [Szabadság, febr. 21.]

Eltűnik az EMTE csíkszeredai karáról a vidékfejlesztési szak, mert a szaktárca lajstromában nem szerepel ez a szakosítás. A diákok az alkalmazott szociológiára iratkozhatnak át. Az intézkedés vitát kavart városi szinten. [Krónika, febr. 21.]

2002. február 28.

A BBTE jóváhagyására lesz szükségük azoknak a tanároknak, akik más egyetemen is kívánnak tanítani. Tonk Sándor szerint ez nem értékelhető az EMTE elleni támadásként. [Krónika, febr. 28.] (→ 2002.05.23)

A MIT székelyudvarhelyi tanácskozásán jóváhagyták a cserkészszövetség (RMCsSz) felvételét és megszavazták egy kolozsvári iroda működtetését. [RMSz, febr. 28.]

Júniusban párttá alakul a Sabin Gherman alapította szervezet, az Erdély–Bánság Liga. [NyJ, febr. 28.] (→ 2002.03.23)

2001-ben összesen 4008 honosítási kérelem ügyében hozott pozitív döntést a m. köztársasági elnök. Döntő többségük az utódállamokból érkező magyar; mindössze néhány százalékuk kérését utasítják el. [RMSz, febr. 28.]lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék