Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 22 találat lapozás: 1-20 | 21-22
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: népfőiskola / felnőttképzés / népi egyetem / szabadegyetem / ~i mozgalom

1991. augusztus 9.

A Kárpát-medence m. nyelvterületein közösségi munkát végző értelmiségiek a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban önismereti és vezetőképző népfőiskolai előadásokon vettek részt. A 20-ig tartó képzés során a résztvevők elhatározták, hogy a szervezési forma közösségi háttereként létrehozzák a Balázs Ferenc Népfőiskolai Társaságot (BFNT). [Művelődés, 1992. jan.]

1992. április 24.

Gyergyószentmiklóson háromnapos megbeszélés kezdődött, amelynek eredményeképpen a résztvevők (Gyergyói Népfőiskolai Társaság, EMKE, Magyar Népfőiskolai Társaság) létrehozták az Erdélyi Magyar Népfőiskolai Kezdeményező Csoportot. [Népújság, máj. 1.]

1992. július 15.

Kézdivásárhelyen – hét héttel a május 26-i alakuló ülés után – megkapták a népfőiskola bejegyzéséről szóló értesítést. A főiskola a kat. egyház védnöksége alatt fog működni. A tervek szerint állattenyésztés, művészettörténet–esztétika és idegen nyelv szakon indul oktatás. [Háromszék, aug. 20.]

1994. január 15.

A külügyminisztérium üdvözölte a Partnerség a békéért javaslatot [ez amolyan NATO-előszobának tekinthető], Ro. hajlandó hasznosítani a NATO nyújtotta lehetőségeket és javasolta a kormánynak a keretdokumentumok aláírását. [RMSz, jan. 14.] (→ 1994.01.26)

Önkormányzati tanácskozást hívott össze Székelyudvarhelyre az RMDSz. [RMSz, jan. 19.]

A BBTE-n, a m. ny. karokon és szakokon 20-50%-os arányú a ro. ny. előadott tantárgyak aránya. A hallgatóknak ismételten kérvényezniük kell az anyanyelvű képzést. [Szabadság, jan. 15.]

1994. január 29.

Kolozsvárott megalakult a Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága (RMNKT). Célja: a hivatalos oktatáson kívüli, felnőttképzéssel foglalkozó civil társadalmi szervezetek összefogása. Elfogadták az alapszabályzatot és megválasztották a vezetőséget. Eln.: Egyed Ákos, titkár: Dáné Tibor Kálmán. Regionális társelnökök: Csirák Csaba, Matekovits Mária, Révész Erzsébet, Garda Dezső, Bódog Erzsébet, Ábrám Zoltán. [Táj., febr. 1.] – A legnagyobb nehézség a közöny, a visszahúzódás leküzdése. A népfőiskolák mozgalma az elbizonytalanodó egyéneknek próbál egyfajta öntudatot biztosítani. [RMSz, febr. 17.]

1994. február 10.

Asztalos Ferenc a parlament tanügyi szakbiz. tagja nyilatkozott a m. oktatás helyzetéről: orsz. viszonylatban 12,5%-os a szakképzetlen pedagógusok aránya, ez m. vonatkozásban 25,3%. Az általános iskolát végzett gyermekek száma csökkent (orsz.: 5,9%-kal; m.: 9,5%); a 8. osztályt végzettek közül 53% tanul tovább (m.: csak 43%). [ÚM, febr. 10.] – Az RMDSz képviselői átadták Liviu Maiornak a m. nyelvű oktatás hanyatlásáról szóló memorandumot és a tanügyi törvénytervezet ellen tiltakozó jegyzéket, melyet a m. egyházak vezetői is aláírtak. [RMSz, febr. 19.]

1994. február 11.

Budapesten Boross Péter fogadta az utódállamok m. szervezeteinek vezetőit és az MVSz elnökét, Csoóri Sándort. A meghívottak: Erdély: Markó Béla (RMDSz); Felvidék: Duray Miklós (EPM), Bugár Béla (MKdM); Kárpátalja: Fodó Sándor (KMKSz); Délvidék: Ágoston András (VMDK), Kasza József (HMDK), Pozsonec Mária (MMNÖK). – Boross Péter leszögezte: a m. kormány 1992. aug. 18-i nyilatkozatának megfelelően továbbra is támogatja a h. t. magyarság mindazon törekvését, melyeket azok legális képviselői szavaznak meg és összhangban állnak az európai integrációs eszmékkel. – A meghívottak kifejtették: továbbra is tárgyalásos úton igyekeznek érvényesíteni nemzeti közösségként való elismerésüket, a szubszidiaritás elvén alapuló területi, ill. közösségi önkormányzati jogaikat és a partneri kapcsolatok megteremtését az egyes országok többségi nemzeteivel; szabadon választott képviseleti testületeik által kívánják érvényre juttatni politikai alanyiságukat. A találkozó résztvevői szükségesnek tartják, hogy a h. t. m. közösségek szociális és kulturális természetű igényeit a m. állam a legitim célkitűzésekkel összhangban anyagilag is támogassa. [RMSz, febr. 16.]

Szintén Budapesten tanácskoztak az utódállamok oktatási ügyekkel foglalkozó civil szerveződései (pl. Bolyai Társaság, RMPSz). A magyarországi ösztöndíjakról és továbbképzési lehetőségekről egyeztettek. Minden régió érdeke az otthoni anyanyelvű iskolahálózat kiépítése, továbbá az, hogy a fiatalok, tanulmányaik végeztével hazatérjenek. [RMSz, febr. 22.]

1994. február 16.

A CD stratégiai főigazgatósága nem támogatja az RMDSz kisebbségi törvénytervezetét. (→ 1993.11.15) Kifogásolták az autonóm közösségek és a kollektív jogok fogalmát, közölték, hogy nem tudják elfogadtatni a választóikkal a kétnyelvű feliratokat és az önálló m. iskolahálózatot. – Csapó I. József válaszolt az ellenvetésekre: 75 év nemzetközi dokumentumaival támasztotta alá az RMDSz álláspontját. [MH, febr. 16., febr. 21.]

1993. dec. elején négy parlamenti képviselő újabb földtörvény-tervezetet terjesztett a parlament elé, amely révén a szántóterület 10%-a állami tulajdonba kerülne, közérdekű mezőgazdasági területek néven. Ez valójában újfajta államosítást jelentene – figyelmeztetett Elek Barna képviselő – és elsősorban a kisebbségeket sújtaná a törvény, mert a volt kisebbségi egyházi birtokokra is kiterjedne, ezenkívül kihúzná a magyarság lába alól a még megmaradt közösségi földterületeket is. [EN, febr. 16.]

1994. február 26.

Elena Lenghel (tanügyminisztériumi felügyelő), Kovászna után Hargita megyében folytatta az iskolák ellenőrzését. Jobbára törvénytelen módszerekhez folyamodott (pl. névelemzés, alternatív tankönyvek kitiltása, személyi jogok megsértése), hogy még nehezebbé tegye a m. oktatás amúgy sem rózsás helyzetét. Az RMDSz megyei és széki választmányai nyilatkozatban tiltakoztak az ellenőrzés tendenciózus mivolta ellen. [RMSz, febr. 26.]

Kibővített vezetőségi ülést tartott a Bolyai Társaság. Arról is döntöttek, hogy magyarországi egyetemekre csak a hiányszakokra hirdetnek meg 20 ösztöndíjas helyet. [RMSz, márc. 15.]

Csíkszeredában főiskolai távoktatás folyik, magyarországi vendégtanárokkal. Mintegy 500 hallgató vesz részt a mezőgazdasági, közgazdasági, erdőmérnöki és pedagógusképzésben. Megoldásra vár az oklevelek elismertetése. [RMSz, febr. 26.]

1994. október 29.

Az RMDSz népfőiskolák és internátusok létesítésével segíti a szórványban élő magyarok helyzetét. Az erdélyi magyarság kb. 10%-át veszélyezteti a közvetlen beolvadás veszélye – mondta Takács Csaba. [RMSz, okt. 30.]

Marosvásárhelyen, a Teleki-ház előtti terecskén fölavatták Bernády György egész alakos szobrát, Bocskai Vince alkotását. A rezet, bronzot közadakozásból gyűjtötték. Borbély László, a Bernády Alapítvány elnöke jelképesen átadta a szobrot a város RMDSz-es polgármesterének, Nagy Győzőnek. [RMSz, okt. 30.]

1995. július 16.

Szovátán megnyílt az RMNKT honismereti népfőiskolája. A rendezvényen anyaországi, kárpátaljai és felvidéki m. szakemberek is részt vettek. [Táj., júl. 17.]

Székelyudvarhelyen új ref. templomot avattak. A rendszerváltás óta épített templomok sorában ez a 15. – mondta Csiha Kálmán püspök. [EN, júl. 26.] (→ 1995.08.25)

1996. március 9.

A kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban tartotta közgyűlését az EMKE tagszervezeteként működő RMNKT. Az összejövetel a felnőttképzésben, a szabadegyetemi előadások és a népfőiskolai tanfolyamok terén dolgozó közművelők tanácskozása volt. [Szabadság, márc. 13.]

1996. június 19.

Frunda György elmondta: az RMDSz elkészítette kommentárját ahhoz a jelentéshez, amelyet az ET raportőrei készítettek Ro.-ról; ebben a kommentárban az RMDSz a kormány kétszínű magatartását nehezményezi, amire az 1201-es ajánlás körüli huzavona a legjobb példa. [Táj., jún. 21.]

Az MVSz (önmeghatározása szerint: az összmagyarság pártok feletti érdekvédelmi szövetsége) világtalálkozójának (→ 1996.06.16) zárónyilatkozata megállapította: megrekedtek a h. t. magyarok emberjogi küzdelmei; aggasztó jelei vannak a nemzetállami sovén türelmetlenségnek, az etnikai arányok tudatos megbontásának, a mohó asszimilációs törekvéseknek – mindezek ellen a világtalálkozó résztvevői erélyesen tiltakoznak. A kongresszus kimondta az egységes m. nemzet kialakításának szükségességét, ennek érdekében olyan kapcsolat- és intézményrendszert kell teremteni, amely kifejezi a 3 részre tagolt magyarság helyzetét és érdekeit, kialakítva a kárpát-medencei m. kultúra közös intézményeit és szövetségeit. [RMSz, jún. 21.]

Az RMGE vezetősége kétnapos kihelyezett ülést tartott Szilágysomlyón, ahova mezőgazdasági népfőiskola beindítását tervezik. [RMSz, jún. 19.]

Csapody Miklós (MDF) Horn Gyulának a világtalálkozón elhangzott szavaira („a h. t. magyarok tegyék világossá: az autonómiára irányuló törekvésük nem szeparatizmust, nem elszakadást, nem területi igényeket jelent, hanem az európai normákkal, követelményekkel összhangban álló autonómia megteremtését”) kért bővebb magyarázatot. Ha a kormányfő ismerné ezeket a koncepciókat, akkor nem kérne ilyesmit. [ÚM, jún. 19.]

1998. március 8.

Nagyváradon, a Lorántffy Zsuzsanna Ref. Egyházi Központban megnyitották az Erdélyi Népfőiskolai Kollégiumot. Az intézmény a népfőiskolát alapító és fenntartó elődök hagyományőrző, értékteremtő, közösségépítő és hiterősítő munkáját kívánja folytatni. [BN, márc. 10.]

Kovásznán Tamás József segédpüspök felavatta a Szent Imre ifjúsági házat. [Vasárnap, márc. 8.]

1999. október 19.

Szilágyi Zsolt, Bihar megyei képviselő – több h. t. politikussal, és a HTMH vezetőjével – tanulmányúton vett részt Dél-Tirolban, ahol a helyi önkormányzat meghívására az autonómia-modellt tanulmányozta. [Táj., okt. 19.]

A kolozsvári Népfőiskola 6. évadjának megnyitóján Dáné Tibor Kálmán ismertette a mozgalom elterjedését Ro.-ban és a helyi népfőiskola ötéves tevékenységét. [Szabadság, okt. 21.]

2000. január 29.

Ro.-ban 68 [!] magánegyetem kapta meg a működési engedélyt. [RMSz, jan. 29.]

Csáky Pál szlovákiai miniszterelnök-helyettes befejezte háromnapos kolozsvári látogatását. Egy interjúban elmondta: az MKP előnyösebb helyzetben van Szlovákiában, mint az RMDSz itthon; a kormányzati szerepvállalás több hasznot hozott (ezt példákkal is igazolta). [Szabadság, jan. 29.]

Máramarosszigeten megnyílt a Népfőiskola, a Hollósy Simon Művelődési Egyesület székházában, a környékbeli szórvány-településekből érkezett résztvevőkkel. Kilenc tagozaton folyik a képzés; nagy szükség van az oktatásra, mert anyanyelvű képzés csak az elemi iskolában van. [RMSz, febr. 1.]

2000. június 24.

Sürgősségi kormányrendeletet fogadtak el arról, hogy visszaigényelhetők az egyházaktól elvett ingatlanok; az előírás érvényes az országban hivatalosan bejegyzett és elismert valamennyi felekezet számára. [Szabadság, jún. 24.]

Tabajdi Csaba (MSzP) szerint a h. t. m.-nak nyújtandó kedvezményekről szóló törvény koncepciója nem szolgálja azt a kívánatos célt, hogy az érintettek szülőföldjükön boldogulhassanak. Elhibázottnak tartja azt az elképzelést, hogy a h. t. m. alanyi jogon 3 hónapos munkavállalási engedélyt kaphassanak. A különleges jogállásra vonatkozó kérvények elbírálása a m. állam hatáskörébe tartozik, arról a h. t. m. szervezetek legfennebb ajánlást adhatnak. [Szabadság, jún. 24.]

Szatmárnémetiben a Szent István Kör ülésén Trianon évfordulójáról emlékeznek meg 28-án. Elmondható: a m. elit egy része máig sem dolgozta föl – sem erkölcsileg, sem politikailag, sem szellemileg – Trianon tragikus üzenetét. [SzFÚ, jún. 24.]

Szilágycsehen megtartották a Szilágycsehi és Tövisháti Népfőiskola alakuló fórumát. A népfőiskola helyi megteremtésével azt szorgalmazzák, hogy a mezőgazdasági termeléshez szükséges szakinformációkat, pályázatok írásához szükséges tudnivalókat megismertessék az érdekeltekkel. [Szabadság, jún. 26.]

2000. november 15.

A szenátusban elfogadták a PDSR egyszerű bizalmatlansági indítványát az Állami Vagyonalap (ÁVA) tevékenységének felfüggesztéséről (→ 2000.11.01). A felhozott vádak között szerepelt, hogy az ÁVA elherdálta a nemzet vagyonát, a pénzalapokat nem a nemzetgazdaság fejlesztésére fordította. [Szabadság, nov. 15.]

Nagykárolyban megalakult a Népfőiskola; székhelyük még nincs, ideiglenes otthont a ref. egyház biztosít. [RMSz, nov. 15.]

Gyergyócsomafalva ünnepség keretében emlékezett a falu nagy szülöttjére, Köllő Miklós szobrászművészre, halála 100. évfordulóján. [RMSz, nov. 15.]

2001. október 16.

C. V. Tudor mentelmi jogának felfüggesztését kérik már sokadik alkalommal, ezúttal az igazságügymin. [Szabadság, okt. 16.]

Mádl Ferenc kijelentésére (→ 2001.10.10) reagált Petru Gherghel, jászvásári kat. püspök: a liturgia nyelve az egyházmegyében a ro., tehát nem lehet szó a csángók m. miséjéről. „Ami egy tájnyelv vagy dialektus bevezetését illeti az egyházi liturgiába, respektálni kell az egyházi előírásokat, minden külső – politikai vagy az egyház szellemétől idegen – beavatkozás nélkül.” [Háromszék, okt. 16.]

Írók, költők, újságírók aktív jelenlétében nyitották meg a kolozsvári népfőiskola 8. évfolyamát. [Szabadság, okt. 18.]

2002. március 2.

A PSD iránt csökkent az RMDSz bizalma, mert nem szavazott meg határidőre két olyan jogszabály-módosítást, amelyre ígéretet tett. Az RMDSz nem bont szerződést, de figyelmeztette a PSD vezetőit a lejért határidőre. [Krónika, márc. 2.]

Márc. 7-én lejár a kétnyelvű helynévtáblák elhelyezésének határideje. Azonban Erdély településein – főleg ott, ahol a magyarság létszáma közel áll a 20%-os határértékhez – nem sietnek a táblák elhelyezésével. [Krónika, márc. 2.]

A felsőoktatási tanács ülésén Nagy F. István, az RMDSz oktatási alelnöke elmondta, hogy a tanügymin. levélben megkeresi a BBTE vezetőségét, hogy az új m. tannyelvű karok létrehozását szorgalmazza. Kolozsvár többi egyetemének (képzőművészet, agrártud., zenekakadémia) vezetői nem mutatnak megértést a m. közösség igényével szemben. [Szabadság, márc. 2.]

Az EMKE és az RMNKT szervezésében tartott civil fórum keretében a felnőttképzés jelenlegi helyzetét és fejlesztési lehetőségeit taglalták. [Szabadság, márc. 2.]lapozás: 1-20 | 21-22
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998